• 04
  • 007
  • 03_2
  • selec 08
  • 01
  • 05
  • 06

قالب های ستون با طرحهای ویژه

در بعضی از پروژه ها که سقف آنها از انواع تیر و دال تخت می باشد به جهت کاهش مقطع ستون ها و افزایش میزان باربری در بالای ستون ها ، قالب سرستون طراحی می شود . این ستون ها معمولا” در پروژه های خاص مانند منابع آب طراحی می شود .

GhalebSarSotoon

راههای تماس

 
 
 تلفن : 22921685 ،22921674- 021
 فکس : 43853996 - 021
 همراه واحد فروش :  3070 353 0912
 
Email:  Info@Arvinpadir.com ,                                      Arvinpadir@yahoo.com             

اخبارhttps://25pc.com/best-gaming-desk/